हरिनामवेली पावली विस्तारी,Harinam Veli Pavali Vistari

हरिनामवेली पावली विस्तारी ।
फळीं पुष्पीं भार बोल्हावली ॥१॥

तेथें माझ्या मना होइ पक्षिराज ।
साधावया काज तृप्तीचें या ॥२॥

मुळिचिया बीजें दाखविली गोडी ।
लवकर चि जोडी जालियाची ॥३॥

तुका म्हणे क्षणक्षणां जातो काळ ।
गोडी ते रसाळ अंतरेल ॥४॥

No comments:

Post a Comment