विठ्ठल गीतीं गावा,Vitthal Giti Gava

विठ्ठल गीतीं गावा, विठ्ठल चित्तीं ध्यावा ।
विठ्ठल उभा पहावा विटेवरी ॥१॥

अनाथांचा बंधु विठ्ठल कृपासिंधु ।
तोडी भवबंधु यमपाश ॥२॥

तो चि शरणांगतां हा विठ्ठल मुक्तिदाता ।
विठ्ठल या संतांसमागमें ॥३॥

विठ्ठल गुणनिधि विठ्ठल सर्वसिद्धि ।
लागली समाधि विठ्ठल नामें ॥४॥

विठ्ठलाचें नाम घेतां झालें सुख ।
गोडावलें मुख तुका म्हणे ॥५॥

No comments:

Post a Comment