सजू मी कशी,Saju Mi Kashi

सजू मी कशी ? नटू मी कशी ?
चोरुन सांग तुला भेटू मी कशी ?

रुप्याचं जोडवं बोटात कचतंय्‌
तुरुतुरु चालता खण्‌खण्‌ वाजतंय्‌
गावाला कळतंय्‌, चालू मी कशी ?

लज्जेला लागता वाकडी नजर
गोरट्या हातानं सावरता पदर
काकणांचा गजर, थांबवू कशी ?

झोकदार नथनी कानात डूल
उरात फुलतंय्‌ चाफ्याचं फूल
वासाची भूल ही, छपवू कशी ?

No comments:

Post a Comment