सद्गुणां वधोनि हा,Sadguna Vadhoni Ha

सद्गुणां वधोनि हा !
दंभ विजय मिरवी महा ॥

मोहपाशभेद ना ।
ज्यांसि अल्पही शक्ति ना ।
विरतीसि भोगी स्तविती ।
तेचि; काय विस्मय न हा ॥

No comments:

Post a Comment