रामचंद्र मनमोहन नेत्र,Ramchandra Manmohan

रामचंद्र मनमोहन, नेत्र भरुनि पाहिन काय ?

सतत रमवि जे मनास, ज्यात सकल सुखनिवास
सुधाधवल विमल हास, अनुभवास येईल काय ?

आई अंबे वसुंधरे, क्षमा नाम धरिसी खरे
मम मानस-राजहंस, पुनरपि मज देशिल काय ?

जाउ तरी कोणास शरण, करील कोण दु:ख हरण
मजवरि होऊन करुण, प्रभुचं चरण दावील काय ?

अशनि राम, पाणि राम, वदनि राम, नयनी राम
ध्यानी मनी एक राम, वृत्ती राम जाणिल काय ?

No comments:

Post a Comment