रागिणी-मुखचंद्रमा,Ragini Mukhachandrama

रागिणी-मुखचंद्रमा ।
उजळि हृदयी पूर्णिमा ॥

कोपता खुलतो कसा ।
वदन-शशिचा लालिमा ॥

रूप बघुनी लज्जिता ।
होति पूर्वा-पश्चिमा ॥No comments:

Post a Comment