रघुपती आपल्या पदस्पर्शाने,Raghupati Aapulya

रघुपती आपल्या पदस्पर्शाने
पावन मज केले

अनेक शतकांचे धुलीकण
बसले होते अंग लपेटून
पाषाणाचे कठोर दु:सह
जीवन मी जगले

देवेंद्राने मला फसविले
अजाणता मी पापी ठरले
पतिच्या निष्ठूर शापवाणिने
हाय बळी पडले

दिनरात्रीचे मोजित क्षण क्षण
वाट पाहिली व्याकुळ होऊन
करुणाघन तू या अबलेला
संजीवन दिधले


No comments:

Post a Comment