म्यां लोटिली संकटीं,Mya Lotali Sankati

म्यां लोटिली संकटीं ।
निष्कारण शारदा बिचारी,
मानिल मजसि महाकपटी ॥

बाल मृगी वृकमुखिंची ओढुनि ।
टाकियली दावाग्निंत झालीं ।
केविं ताप साहिल सुकुमारी एकटीं संकटीं ॥

No comments:

Post a Comment