मन पिसाट माझे अडले रे,Man Pisat Majhe Adale Re

मन पिसाट माझे अडले रे,
थांब जरासा !

वनगान रान गुणगुणले
दूरात दिवे मिणमिणले
मधुजाल तमाने विणले रे,
थांब जरासा !

ही खाली हिरवळ ओली
कुजबुजून बोलू बोली
तिमिराची मोजू खोली रे,
थांब जरासा !

नुसतेच असे हे फिरणे
नुसतेच दिवस हे भरणे
नुसतेच नको हुरहुरणे रे,
थांब जरासा !

No comments:

Post a Comment