मालिनिकणवाही हा वारा,Malini Kanvahi Ha Vara

मालिनिकणवाही हा वारा ।
कमलगंधयुत वाहे भरारा ॥
मदनतप्त माझ्या या शरिरा ।
फारचि सुखवीतो ॥

No comments:

Post a Comment