भन्नाट रानवारा मस्तीत शीळ,Bhannat Raan Vara Masteet

भन्नाट रानवारा मस्तीत शीळ घाली
रानच्या पाखरांची रानात भेट झाली

येकाच रानामंदी वाढलो येका ठायी
पुराण्या वळखीला ज्वानीची नवलाई
मनीची खूणगाठ लगीन गाठ झाली

रानाचा हिरवा शालू आकाश नीळा शेला
हवेच्या कुपीमंदी मातीचा वास ओला
बाशिंग डहाळीचं - वेलींच्या मुंडावळी

पानांची गच्च जाळी काळोख दाट झाला
काळोख गंधाळला काळोख तेजाळला
झुलती काळोखात गाण्याच्या दोन ओळी

No comments:

Post a Comment