प्रिती सुरी दुधारी,Priti Suri Dudhari

प्रिती सुरी, दुधारी !
निशिदिनि सलते जिव्हारी !

सुखवी जिवास भारी !
मधुर सुखाच्या यातना,

व्याकुळ करिती सतत मनाला !
अमृताहुनी विषारी !

No comments:

Post a Comment