प्रेमरंगी रंगता,Prem Rangi Rangata

प्रेमरंगी रंगता, आनंद पसरे दशदिशा
अमृताचा ओघ वाहे, जीवनी फुलते उषा

कमलपुष्पातील तंतु, तेवि नाजूक बंधने
जीव-जीवा भेटण्याला धावती त्या ओढीने
प्रेम देता लाभते साऱ्या सुखाची मंजुषा

No comments:

Post a Comment