पडिलें दूरदेशीं,Padile Door Deshi

पडिलें दूरदेशीं । मज आठवे मानसीं ॥१॥

नको हा वियोग । कष्ट होतात जीवासि ॥२॥दिनु तैसी रजनी । मज जाली गे माये ॥३॥

अवस्था लावुनि गेला । अजुनी कां न ये ॥४॥


गरुड-वाहना गंभीरा । येईं गा दातारा ॥५॥

बाप रखुमादेवी-वरा । श्रीविठ्ठला ॥६॥

No comments:

Post a Comment