नाचनाचुनी अति मी,Nach Nachuni Ati Mi

नाचनाचुनी अति मी दमले
थकले रे नंदलाला !

निलाजरेपण कटिस नेसले, निसुगपणाचा शेला

आत्मस्तुतीचे कुंडल कानी, गर्व जडविला भाला
उपभोगांच्या शतकमलांची, कंठि घातली माला

विषयवासना वाजे वीणा, अतृप्ती दे ताला
अनय अनीती नूपुर पायी, कुसंगती करताला
लोभ प्रलोभन नाणी फेकी, मजवर आला-गेला

स्वतःभोवती घेता गिरक्या, अंधपणा की आला
तालाचा मज तोल कळेना, सादहि गोठुन गेला

अंधारी मी उभी आंधळी, जीव जीवना भ्याला

No comments:

Post a Comment