बहरलेले नंदनवन अंगणी,Baharalele Nandanvan

आज अचानक दिसले नयनी
बहरलेले नंदनवन अंगणी

सपर्ण तरूवर गाई कोकिळ
ऋतू वसंताची ही चाहूल
नकळत कोठून पावा मंजूळ गुणगुणतो कानी

वसंतराणी थयथय नाचते
सप्त सुरांतून लकेर घुमते

रोमांचाने पुलकीत होते अंग अंग ह्या क्षणी

पानोपानी फुलाफुलावर
नवरसगंधाचा हा बहर
अनेक झुंबर आम्रतरूवर लावियले कोणी

No comments:

Post a Comment