तू विसरुनि जा रे,Tu Visaruni Ja re

तू विसरुनि जा रे विसरुनि जा
तुझ्या जीवनी चुकुनी आले, चुकले होते वाट

यौवनाची आली चाहुल, तिथे थबकले प्रीतीपाऊल
परिचय झाला आणिक अवचित केली जिवाला साथ

दिनराती ज्या स्वप्नी रमले, प्रीत-स्वप्न ते पुरे भंगले
दृष्ट लागली सांग कुणाची, फसला सारा घाट

इच्छा एकच उरी धरी मी, तुला वरावे पुढल्या जन्मी
या जन्मी तर असाच साहिन दैवाचा उत्पात

No comments:

Post a Comment