तेच स्वप्न लोचनात,Tech Swapna Lochanat

तेच स्वप्न लोचनात रोज रोज अंकुरे
पाहतो नभात मी धुंद दोन पाखरे

शरद चांदण्यातली भेट आठवे मला

गुपित सांगता तुझा अधर मात्र रंगला
रास संपला तरी भास अंतरी उरे

तू सखे अजाणता कर करात गुंफिला

तुला-मला तसे बघून गगनि चंद्र लाजला
त्या स्थळी अजून मंद बकुल गंध मोहरे

स्वप्नचूर लोचनात एक रम्य आकृती
सूर सूर होत सर्व भावना निनादती
वाजतात पायिची बघ अजून नूपुरे

No comments:

Post a Comment