तू गेल्यावर असे हरवले,Tu Gelyavar Ase Haravale

तू गेल्यावर असे हरवले सूर .... हरवले गाणे
वेलीवरचे फूल ठिबकले .... हळवे दर्द दिवाणे

शब्दांचा संभार आटला
गीतातुन अंधार दाटला
पाण्यावर थरथरले अवचित मार्दव अश्रु तराणे

पंखापरि फडफडल्या तारा

पानांतुन तडफडला वारा
इंद्रधनूचे रंग संपले, उरले गंध दिवाणे

हृदयाचे हुंकार कोपले
नयनांचे अभिसार लोपले
प्रीतिलतेच्या हरित व्यथेचे गहिवरले नजराणे

No comments:

Post a Comment