चिंता क्रोध मागे,Tati Ughada Dnyaneshwara

चिंता क्रोध मागे सारा
ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा

योगी पावन मनाचा
साही अपराध जनाचा
विश्व रागें झाले वन्ही
संती सुखें व्हावें पाणी
शब्द शस्त्रें झालें क्लेश
संती मानावा उपदेश
विश्व पट ब्रह्मदारा
ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा

ब्रह्म जैसें तैशा परी
आम्हा वडील भूतें सारी
अहो क्रोधें यावें कोठे
अवघे आपण निघोटे

जीभ दातांनी चाविली
कोणें बत्तीशी तोडीली
मन मारुनी उन्मन करा
ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा

No comments:

Post a Comment