टप टप टप टाकित टापा Tap Tap Tap Takit Tapa

टप टप टप टप टाकित टापा चाले माझा घोडा

पाठीवरती जीन मखमली पायि रुपेरी तोडा !
उंच उभारी दोन्ही कान

ऐटित वळवी मान-कमान

मधेच केव्हा दुडकत दुडकत चाले थोडा थोडा !
घोडा माझा फार हुशार

पाठीवर मी होता स्वार

नुसता त्याला पुरे इषारा, कशास चाबुक ओढा !
सात अरण्ये, समुद्र सात

ओलांडिल हा एक दमात

आला आला माझा घोडा, सोडा रस्ता सोडा !

No comments:

Post a Comment