टप टप टप थेंब वाजती Tap Tap Tap Themb Vajati

टप टप टप थेंब वाजती, गाणे गातो वारा

विसरा आता पाटी-पुस्तक, मजेत झेला धारा

पाऊस आला रे पाऊस आला
घराघरावर, कौलारावर, आले झिमझिम पाणी

गुणगुणती झाडांची पाने हिरवी-हिरवी गाणी

अवती-भवती भिजून माती, सुगंध भरला सारा
काळ्याभोर ढगांना झाली कोसळण्याची घाई

इवले इवले पंख फुलवुनी गाते ही चिऊताई

आनंदे हंबरती गाई समोर विसरून चारामला न कळता पहा कसे हे पाय लागले नाचू

फुलांसारखे थेंब उतरती किती फुले मी वेचू

ता थै ता थै मोर नाचती भिजला चिंब पिसारा

No comments:

Post a Comment