फार नको वाकू जरी Phar Nako Vaku Jari

फार नको वाकू जरी उंच बांधा,

फार नको झाकू तुझा गौर खांदाआणि गडे डोळे तुझे फार फंदी,

साज तुझा आहे जुईचा सुगंधीचित्त म‍उ माझं जशी रानकळी,


धुंद तुझी आहे नदी पावसाळीश्वास तुझेमाझे जसा रानवारा

प्रीत तुझीमाझी जसा सांजतारा

No comments:

Post a Comment