ॐ नमोजी आद्या Om Namoji Aadya

ॐ नमोजी आद्या । वेद प्रतिपाद्या ॥

जय जय स्वसंवेद्या । आत्मरूपा ॥१॥


देवा तूंचि गणेशु । सकळमति प्रकाशु ॥

म्हणे निवृत्ति दासु । अवधारिजो जी ॥२॥


अकार चरण युगुल । उकार उदर विशाल ॥


मकार महामंडल । मस्तकाकारें ॥३॥


हे तिन्ही एकवटले । तेथें शब्दब्रम्ह कवळलें ॥

ते मियां श्रीगुरुकृपें नमिलें । आदिबीज ॥४॥


आतां अभिनव वाग्विलासिनी । जे चातुर्यार्थ कलाकामिनी ॥

ते श्रीशारदा विश्वमोहिनी । नमिली मीयां ॥५॥


No comments:

Post a Comment