झुक झुक झुक झुक अगीनगाडी,Jhuk Jhuk Jhuk Agin Gadi

झुक झुक झुक झुक अगीनगाडी
धुरांच्या रेखा हवेत काढी
पळती झाडे पाहूया,
मामाच्या गावाला जाऊया


मामाचा गाव मोठा
सोन्याचांदीच्या पेठा
शोभा पाहुनी घेऊया

मामाची बायको गोरटी
म्हणेल कुठली पोरटी
भाच्यांची नावे सांगूया

मामाची बायको सुगरण
रोज रोज पोळी शिकरण
गुलाबजामुन खाऊया


मामा मोठा तालेवार
रेशीम घेईल हजार वार
कोट विजारी लेऊ या

No comments:

Post a Comment