जाण जरि शत्रूला जामात,Jaan Jari Shatrula Jamat

जाण जरि शत्रूला, जामात नेमिला ।
वंशतरु जाळिला मीच माझा ॥

देवयानी मला, पुत्र जणु एकला ।

काव्यरस जन्मला, गीतराजा ॥

अभिमान हा दिसे, तापसाला पिसें ।
जीव परि तो असे, आप्तकाजा ॥

No comments:

Post a Comment