डोंगर काठाडी ठाकरवाडी Dongar Kathadi Thakarvadi

डोंगर काठाडी ठाकरवाडी

ठाकरवाडीला झोपड्या चारीभगताचा नाग्या उंबर भारी

गर्दीत धावऱ्या हुल्लड होरी

डोंगरपारी जुनी पथारी

ठाकरवाडीच्या डोलती वरी
झिंगून कोनी झिंगून कोनी

झिंगून कोनी अंग झोकूनी

फाटक्या वस्तीला जल्माच्या खनी

भगताचा नाग्या हुल्लड होरी

जुन्याच गोष्टी देवाच्या पारी

ऐकत बसते ठाकरवाडी

ठाकरवाडीच्या झोपड्या चारी

No comments:

Post a Comment