डोळ्यांत वाकुन बघतोस Dolyat Vakun Baghatos

डोळ्यांत वाकुन बघतोस काय ?

जाळ्यात मासोळी गावायची नाय !सोडून बसलास नजरंचा गळ

ढवळून काढलास पाण्याचा तळ

कसंबी झोक

गळाचं टोक


जिव्हारी माझ्या भिडायचं नाय

डोळ्यांत वाकुन बघतोस काय ?

जाळ्यात मासोळी गावायची नाय !रुपेरी पोट माझं रुपेरी कल्लं

रुपेरी शेपटीचं मारीन वल्हं

निळी निळी लाट

पाण्यातली वाट

माझ्याबिगर तुला ठावीच नाय


डोळ्यांत वाकुन बघतोस काय ?

जाळ्यात मासोळी गावायची नाय !सुळकन मारीन पाण्यात बुडी

देखता डोळा मी देईन दडी

कुठवर बसशिल

चेटूक करशिल

मंतर असला चालायचा नाय

डोळ्यांत वाकुन बघतोस काय ?


जाळ्यात मासोळी गावायची नाय !

No comments:

Post a Comment