चित्र जयाचे मनी रेखिले,Chitra Jayache Mani Rekhile

चित्र जयाचे मनी रेखिले
शिवशंकर ते आज पाहिले

ध्यानमयी ते रूप मनोहर
वदनावर हे तेज शुभंकर

स्वप्न माझे सगुण रुपाने जणू मूर्त जाहले

समीप येता अधिर पाउली
अमृतात ही काया न्हाली
तनूमनाचे भान प्रियाच्या चरणांवर वाहिले

आता दुजेपण कोठे राहिले ?
अवघे जीवन शिवमय झाले
या देहाचे बंध तोडुनी अनंतास पर्णिले

No comments:

Post a Comment