चंपक गोरा कर कोमल,Champak Gora Kar Komal

चंपक गोरा कर कोमल हा, करात तुझिया देते;
नेशील तेथे येते, सखया नेशील तेथे येते

चैत्रतरुंच्या छायेमधला गोड गारवा प्रेमे कवळू
फुलाफुलांच्या हृदयामधला मधुमासाचा सुगंध उधळू
पवनामधुनी सूर गुंजता, तुझे गीत मी गाते

निळ्या नभाचे तेज उतरता मोहक सुंदर वातावरणी
दोन मनांचा संगम बघुनी हसू लागली ही जलराणी

लाजत लाजत प्रीत देखणी जिथे मोहुनी बघते

No comments:

Post a Comment