कमोदिनी काय जाणे,Kamodini Kaay Jane

कमोदिनी काय जाणे तो परिमळ ।
भ्रमर सकळ भोगीतसे ॥१॥

तैसें तुज ठावें नाही तुझें नाम ।
आम्ही च तें प्रेमसुख जाणों ॥२॥

माते तृण बाळा दुधाचि ते गोडी ।
ज्याची नये जोडी त्यासी कामा ॥२॥


तुका म्हणे मुक्ताफळ शिंपीपोटीं ।
नाही त्याची भेटी भोग तीये ॥३॥



No comments:

Post a Comment