कधी सांजवेळी मला,Kadhi Sanjaveli Mala

कधी सांजवेळी मला आठवुनी
तुझ्या भोवताली जराशी वळुनी, पाहशील का ?

तुझा दूर येथे उठू दे शहारा

शरीरावरुनी जसा गार वारा, वाहशील का ?

रिते सूर आता इथे या उराशी
जरा सोबतीला मनाच्या तळाशी राहशील का?

तुझ्या आठवांना इथे साहतो मी
तुला साहतो मी तशी तू मलाही साहशील का?

No comments:

Post a Comment