गुपित मनिचे राया,Gupit Maniche Raya

गुपित मनिचे राया सांगते तुला
हे तू नकोस सांगू कुणा
तुजविण मज कुणि नाही सजणा
हे तू नकोस सांगू कुणा

एकांती, अनुरागी हृदयीचे गुंफुन धागे
दिल माझे तुजसंगे मज घेऊन आले वेगे
मन सांगताना माझे आढेवाढे घेते

क्षण माझे नच ठावे प्रीतिला काय म्हणावे
तुजपाशी मी यावे अन्‌ जवळी मला तू घ्यावे

तुला पाहताना हे ऐसे कैसे व्हावे

No comments:

Post a Comment