गोंडा फुटला दिसाचा,Gonda Phutala Disacha

गोंडा फुटला दिसाचा जसं जास्वंदीचं फूल
माय धरित्रीच्या दारी पडे देवाचं पाऊल

माय माय म्हणताना सय माउलीची आली
माउलीच्या मागं मला, दादा, तुझीच साउली
देह नांदतो सासरी मन माहेरा निघालं
माय धरित्रीच्या दारी पडे देवाचं पाऊल

भाऊ माझा तालेवार बारा बैल दावणीला
उभा पाठीशी सावळा, काय उणं बहिणीला ?

साऱ्या गावाहून चढं असं धनंतर कुळ
माय धरित्रीच्या दारी पडे देवाचं पाऊल

माझं मागणं ते किती, तुझं देणं भारंभार
माझी चोळीची रे आशा, तुझा जरीचा पदर
झोपडीला या आधार, दादा, तुझं रे राऊळ
माय धरित्रीच्या दारी पडे देवाचं पाऊल

No comments:

Post a Comment