अशक्य तों तुम्हां नाही,Ashakya To Tumha Nahi

अशक्य तों तुम्हां नाही नारायणा ।
निर्जीवा चेतना आणावया ॥१॥

मागें काय जाणों स्वामीचे पवाडे ।

आतां कां रोकडे दावूं नये ॥२॥

थोर भाग्य आम्ही समर्थाचे कासे ।
म्हणवितों दास काय थोडें ॥३॥


तुका म्हणे माझे निववावे डोळे ।
दावूनि सोहळे सामर्थ्याचे ॥४॥

शंखचक्रगदापद्म । पैल आला पुरुषोत्तम ॥५॥

ना भी ना भी भक्तराया । वेगीं पावालों सखया ॥६॥

दुरूनि येतां दिसे दृष्टी । धाकें दोष पळती सृष्टी ॥७॥

तुका देखोनि एकला । वैकुंठीहूनि हिर आला ॥८॥

No comments:

Post a Comment