अरे नंद नंदना कमल,Are Nand Nandana Kamal

अरे नंद नंदना, कमल लोचना, गोपी मनमोहना !

सासुरवासी गरीब गवळणी सोड कि रे त्यांना
होतो खेळ हा थोरजनांचा झळ लागे गरिबांना
तुला कळाव्या गोपगोपिच्या संसारी यातना !

No comments:

Post a Comment