अरे कोंडला कोंडला देव,Are Kondala Kondala Dev

अरे कोंडला कोंडला देव देऊळी कोंडला
द्वारे सांडला सांडला भाव भक्तीचा सांडला

भक्तासाठी केला उभा हा संसार, भांडाराचे दार तुझ्या हाती
नरा दिले कर करणी देवाची, माया जोडण्याची भक्ती ठेवी

उजेड अंधार देवाचं हे रूप त्याते मनी पाप ठेवू नये
कोंडलं हे पाणी वाट द्या मोकळी विश्वाचा तो माळी होई भक्ता

गरिब श्रीमंत त्याची तुला खंत, गरिबाचा संत तोच भक्त
सेवाधर्म सारा करावा मुकाट मागे कटकट ठेवू नये

No comments:

Post a Comment