इंद्रायणी काठी ,Indrayani Kathi

इंद्रायणी काठी, देवाची आळंदी

लागली समाधी, ज्ञानेशाचीज्ञानियाचा राजा भोगतो राणिव

नाचती वैष्णव, मागेपुढे
मागेपुढे दाटे ज्ञानाचा उजेड

अंगणात झाड कैवल्याचेउजेडी राहिले उजेड होऊन

निवृत्ती, सोपान, मुक्ताबाई


No comments:

Post a Comment