अग पाटलाच्या पोरी जरा

अग पाटलाच्या पोरी जरा जपून जपून

बिगिबिगी कुठं ग जाशि शेतामधूनतुझ्या गालाचि खुलली लाली ग

जणु डाळिंब फुटतंय गाली


ल‌इ घुटमळतंय्‌ माझ्या मनात

चल जाऊ दूर मळ्यांत

संगं पिर्तीचं गाणं गाउ दोघं मिळूनआलं ऊन ग भवती फुलुनी

कुठं जाशी तु ग फुलराणी ?

काटं ग बोचतिल बाई

नाजुक तुझ्या पायी

तुझं चंद्रावाणी मुख जाईल सुकून !
रानी वाऱ्याची ऐकून गाणी

नाचे झऱ्याचं झुळुझुळु पाणी

ल‌इ घुटमळतंय्‌ माझ्या मनात

चल जाऊ दूर मळ्यांत

संगं पिर्तीचं गाणं गाउ दोघं मिळून

No comments:

Post a Comment