आनंदकंद ऐसा, AanandKand Aisa

आनंदकंद ऐसा । हा हिंददेश माझा ।

सत्यास ठाव देई । वृत्तीस ठेवि न्यायी ।
सत्यास मानि राजा । हा हिंददेश माझा ।

जगदीश जन्म घेई । पदवीस थोर नेई ।
चढवी स्वधर्मसाजा । हा हिंददेश माझा ।

गंगा हिमाचलाची । वसती जिथे सदाची ।
होऊनि राहि कलिजा । हा हिंददेश माझा ।

तिलकादि जीव देही । प्रसवूनि धन्य होई ।
मरती स्वलोककाजा । हा हिंददेश माझा ।

पूजोनि त्यास जीवे । वंदोनि प्रेमभावे ।
जयनाद हाचि गर्जा । हा हिंददेश माझा ।

No comments:

Post a Comment