आधार तू जीवनी, Aadhar Tu Jivani

सोनफूल तू, रानवेल मी
सोड हा अविचार तू
आधार तू, जीवनी आधार तू !

कोठली मी? तू कुणाचा? योग आला दो जीवांचा
शून्य माझ्या अंतरीचा उजळला अंधार तू !

चांदण्याचा हा फुलोरा, रोमरोमी ये शहारा

दिवसरात्री उधळला रे आगळा शृंगार तू

तू विसावा प्राणनाथा, प्रीतिचा सौभाग्यदाता
सोनियाच्या पाउलांनी दिपविला संसार तू

No comments:

Post a Comment