अत्तराचा फाया तुम्ही मला Attaracha Phaya Tumhi

अत्तराचा फाया तुम्ही मला आणा राया

विरहाचे ऊन बाई, देह तापवून जाई
धरा तुम्ही माझ्यावरी, चंदनाची छाया

नाही आग नाही धग, परी होइ तगमग
विस्तवाशिवाय पेटे, कापराची काया

सुगंधाने झाले धुंद, जीव झाला ग बेबंद
देहभान मी विसरावे, अशी करा माया


L - कवि संजीव
M - वसंतकुमार मोहिते
S - आशा भोसले
भाऊ बीज (१९५५)
"

No comments:

Post a Comment