ब्रेक अप के बाद Break Up K Baadएकटी तु एकटा मी
ना घेतले कोणी समजुनी
फिके वाटे जग सारे
जेव्हा येती ,सारया आठवणी
तरी तुला पाहतो मी
पुन्हा पुन्हा माझ्या मनी
ब्रेक अप के बाद ,ब्रेक अप के बाद
ब्रेक अप के बाद,ब्रेक अप के बाद

टूटी फुटी जिदंगी ही
तुझं मन आणि आपुलां खिसा ख़ाली
प्रेमाची ही लॉटरी साली
लागली तरी ठरलो मी भिकारी
तरी पुन्हा खेळतो मी
पुन्हा पुन्हा पुन्हा रमी
हल्ली बदामाचा पानचं  येत नाही
ब्रेक अप के बाद ,ब्रेक अप के बाद
ब्रेक अप के बाद,ब्रेक अप के बाद

नाका सारा सुना सुना,
वाटतो हा मला भरलेला असतानां,
नाक्यावरची पोरं सारी,
पाहिली मी माझावर हसतानां,
म्हणून आता टाळतो मी,
हीच पोरं हाच नाका ,
ब्रेक अप के बाद ,ब्रेक अप के बाद
ब्रेक अप के बाद,ब्रेक अप के बाद

एक बाकी एकाकी ,
एक अंत एकांत ,
एक अडके एकात
एक एकट्या जगात
एक खिड़की एक तारा
एक चाहूल एक वारा
एक नजर एक वाट
एक एकटा एकटाच विसरण्यासाठी
तुला सोडली,
सिगरेट जॉईट रोल केला ,
तरी पुन्हा नशा हवी,
जग हले सारे मी खाली पडलेला ,
या पहा होता सारा ,
प्रेमामधे वाजले बारा
ये पण कळलं कधी
ब्रेक अप के बाद ,ब्रेक अप के बाद
ब्रेक अप के बाद,ब्रेक अप के बाद
ब्रेक अप के बाद ,ब्रेक अप के बाद
ब्रेक अप के बाद,ब्रेक अप के बाद
ब्रेक अप के बाद ,ब्रेक अप के बाद
ब्रेक अप के बाद,ब्रेक अप के बाद

Singer -सचिन SACHIN
Movie / Natak / Album -से बैंड SAY BAND

No comments:

Post a Comment