सूर-ताल,Sur-Taal

सूर-ताल रंगता गीत ओठी खेळते
गीत ओठी खेळता काळजास छेडते
भावगीत भेटता लळा मनास लागतो
धुंद गीतगंध हा मनामनात जागतो

No comments:

Post a Comment