हय्‌ पावलाय देव मला,Hay Pavalay Dev Mala

हय्‌ पावलाय देव मला मल्हारी
आरं देवा तू धाव रे धाव रे मल्हारी
देवा तू नवसाला पावलाय्‌ मल्हारी
देवाची सोन्याची जेजुरी मल्हारी
गडाला नवलाख पायरी मल्हारी
देव माझा गडावर निंगाला मल्हारी
देवाला आंगोली घालतान मल्हारी
आरं देवाची आंगोली करतान्‌ मल्हारी
देवा माझा गडावर निंगाला मल्हारी

देवाची सोन्याची जेजुरी मल्हारी
आरं देवा तू धावरे धावरे मल्हारी
देवा तू नवसाला पावलाय्‌ मल्हारी
गडला नवलाख पायरी मल्हारी

देवा तू धावरे धावरे मल्हारी
देवा तू नवसाला पाव रे मल्हारी
हायले, हायले, हायले, गो
हायले, हायले, हायले, गो

No comments:

Post a Comment