शुभं करोति कल्याणम्‌,Shubhan Karoti Kalyanam

शुभं करोति कल्याणम्‌ आरोग्यम्‌ धनसंपदा
संध्यासमयी संध्येसम हा मंत्र जपावा सदा

पुनव रूपेरी, दीपावलि वरि जरि उजळे अंबरी
देवापुढती नित्य विसावी एक ज्योत कापरी
त्या ज्योतीने भवति फुलावी शांतीची प्रतिपदा

सांज-प्रहरी सदनि लाविता सांजवात चिमुकली
प्रसन्न हो‍उनी लक्ष्मी येई गृही सोनपाउली
समीर येई मंद गतीने लुटीत निशिगंधा

घरकुल अपुले मंगल मंदिर गाभारा मनिचा
हर्ष-फुलांनी सदा भरावा सुरम्य प्रीतीचा
गृहमंदीरी गंध सुखाचा पसरावा सर्वदा

No comments:

Post a Comment