शारद सुंदर चंदेरी,Sharad Sundar Chanderi

शारद सुंदर चंदेरी राती स्वप्नांचा झुलतो झुला
थंड या हवेत घेऊन कवेत साजणा झुलव मला !
साजणा रे, मोहना रे, ऐक ना रे

तुझ्याचसाठी रे तुझ्याचसाठी,
सगेसोयरे मी सांडिले पाठी

मोहन मधुर राती
भराला येऊ दे प्रीती
प्रीतीची हीच न रीती ?
कशाला कुणाची भिती ?
झाडामागे चांद हा वरती आला
ये ना, ये ना ? आतुर जीव हा झाला
मी भूलावे, स्वैर व्हावे, गीत गावे !

वाऱ्यात लहर मंद
फुलांचा मादक गंध
मोगरा चमेली कुंद
जीवाला करिती धुंद
माझ्या देही पुनवचांदणे साजे
प्राणांमध्ये प्रीतीची पावरी वाजे
आज राया, धुंद काया, मोहवाया

No comments:

Post a Comment