रुसली राधा रुसला माधव,Rusali Radha Rusala

रुसली राधा, रुसला माधव, रुसले गोकुळ सारे ।
कुंजवनी लतिकाही रुसल्या, तरुवरि जणु अनुरागे ॥

किति काळ असा धरुनि अबोला
रुसुनि बैसली मोहन-राधा ।
कोणी वदावे आधी नकळे । रुसले गोकुळ सारे ॥

No comments:

Post a Comment