रिमझिम,Rimjhim

रिमझिम चाले तनमन ओले
या प्रेमातून जीवन उमले

प्रीतिचा आधार जीवाला
श्रद्धा दे बळ त्या प्रीतीला
या बंधातून घरकुल फुलले
रिमझिम चाले रिमझिम चाले

No comments:

Post a Comment