रंगुबाई गंगुबाई हात,Rangubai Gangubai Haat

का ग अशा थांबला आपसांत पांगला
दिवस आज चांगला, भांगला, भांगला

रंगुबाई, गंगुबाई, हात जरा चालू द्या
बिलवरांसी बांगड्यांना किण्ण किण्ण बोलू द्या

घरात सवत नाही ना खपत, तसंच गवत रानामंदी
धरून मुठीत, मुळात छाटीत, फेकत ऐटीत उन्हामंदी
रानातला रोग सारा बारा वाटा जाऊ द्या

शंभर खुरपी सरळ तिरपी चालवा सारखी जोसामंदी
वेग तो वाढवा आवाज चढवा भरा ग गोडवा उसामंदी
काजळाच्या खाणीवाणी वाफा वाफा होऊ द्या

No comments:

Post a Comment